نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا

کتاب

مسگر در ایران کهن

مسگر در ایران کهن

مسگر در ایران کهن ساخت ظروف گوناگون توسط مسگران مقاله زیر بخش یازدهم از کتاب صنایع دستی کهن ایران با عنوان مسگر در ایران کهن است که در سایت کاردستی سرا بررسی میکنیم . سعی میکنیم  در هر مقاله به بخش های مختلف کتاب صنایع دستی کهن ایران می پردازیم. برای مطالعه بخش های مختلف کتاب مذکور روی اینجا کلیک کنید. محصول عمدۀ مسگر […]

دیرینه اشیاء فلزی در ایران کهن

دیرینه اشیاء فلزی در ایران کهن

دیرینه اشیاء فلزی در ایران کهن مقاله زیر بخش دهم از کتاب صنایع دستی کهن ایران با عنوان دیرینه اشیاء فلزی در ایران کهن است که در سایت کاردستی سرا بررسی میکنیم . سعی میکنیم  در هر مقاله به بخش های مختلف کتاب صنایع دستی کهن ایران می پردازیم. برای مطالعه بخش های مختلف کتاب مذکور روی اینجا کلیک کنید. چه کسانی حامیان صنایع و […]

blank

ریخته گری مفرغ و آهن در ایران کهن

ریخته گری مفرغ و آهن در ایران کهن آشنایی با حرفه و شغل ریخته گران مقاله زیر بخش نهم از کتاب صنایع دستی کهن ایران با عنوان ریخته گری مفرغ و آهن در ایران کهن است که در سایت کاردستی سرا بررسی میکنیم . سعی میکنیم  در هر مقاله به بخش های مختلف کتاب صنایع دستی کهن ایران می پردازیم. برای مطالعه بخش […]

چگونگی استخراج فلزات و گداز فلزات در ایران کهن

چگونگی استخراج فلزات و گداز فلزات در ایران کهن

چگونگی استخراج فلزات و گداز فلزات در ایران کهن استخراج فلزات مقاله زیر بخش هشتم از کتاب صنایع دستی کهن ایران با عنوان چگونگی استخراج فلزات و گداز فلزات در ایران کهن است که در سایت کاردستی سرا بررسی میکنیم . سعی میکنیم  در هر مقاله به بخش های مختلف کتاب صنایع دستی کهن ایران می پردازیم. برای مطالعه بخش های مختلف کتاب […]

عصر فلزات طلا ونقره در ایران باستان

عصر فلزات طلا ونقره در ایران باستان

عصر فلزات طلا ونقره در ایران باستان گسترش بازرگانی : ایران کهن –هخامنشیان مقاله زیر بخش هفتم از کتاب صنایع دستی کهن ایران با عنوان عصر فلزات طلا ونقره در ایران باستان است که در سایت کاردستی سرا بررسی میکنیم . سعی میکنیم  در هر مقاله به بخش های مختلف کتاب صنایع دستی کهن ایران می پردازیم. برای مطالعه بخش های مختلف […]

گنجینه و اشیای کشف شده در ایران کهن

گنجینه و اشیای کشف شده در ایران کهن

گنجینه و اشیای کشف شده در ایران کهن قالب های سنگی در اشیای کشف شده در ایران(لرستان+آذربایجان) مقاله زیر بخش ششم از کتاب صنایع دستی کهن ایران با عنوان گنجینه و اشیای کشف شده در ایران کهن است که در سایت کاردستی سرا بررسی میکنیم . سعی میکنیم  در هر مقاله به بخش های مختلف کتاب صنایع دستی کهن ایران می پردازیم. […]

فولاد نرم ، بوته ای در فلز ایران

چگونگی تولید فولاد نرم و فولاد بوته ای در صنایع فلز ایران کهن

فولاد نرم ، بوته ای در فلز ایران مقاله زیر بخش پنجم از کتاب صنایع دستی کهن ایران با عنوان فولاد نرم ، بوته ای در فلز ایران است که در سایت کاردستی سرا بررسی میکنیم . سعی میکنیم  در هر مقاله به بخش های مختلف کتاب صنایع دستی کهن ایران می پردازیم. برای مطالعه بخش های مختلف کتاب مذکور روی اینجا کلیک […]

کتاب صنایع دستی کهن ایران بخش 4

کتاب صنایع دستی کهن ایران بخش 4

کتاب صنایع دستی کهن ایران بخش 4 مقاله زیر بخش چهارم از کتاب صنایع دستی کهن ایران بخش 4 است که در سایت کاردستی سرا بررسی میکنیم . سعی میکنیم  در هر مقاله به بخش های مختلف کتاب صنایع دستی کهن ایران می پردازیم. برای مطالعه بخش های مختلف کتاب مذکور روی اینجا کلیک کنید.  محققین قبلی […]

کتاب صنایع دستی کهن ایران بخش 3

کتاب صنایع دستی کهن ایران بخش 3

کتاب صنایع دستی کهن ایران بخش 3 مقاله زیر بخش سوم از کتاب صنایع دستی کهن ایران بخش 3 است که در سایت کاردستی سرا بررسی میکنیم . سعی میکنیم  در هر مقاله به بخش های مختلف کتاب صنایع دستی کهن ایران می پردازیم. برای مطالعه بخش های مختلف کتاب مذکور روی اینجا کلیک کنید.  این طرز […]

کتاب صنایع دستی کهن ایران بخش 2

کتاب صنایع دستی کهن ایران بخش 2

کتاب صنایع دستی کهن ایران بخش 2 مقاله زیر بخش دوم از کتاب صنایع دستی کهن ایران بخش 2 است که در سایت کاردستی سرا بررسی میکنیم . سعی میکنیم  در هر مقاله به بخش های مختلف کتاب صنایع دستی کهن ایران می پردازیم. برای مطالعه بخش های مختلف کتاب مذکور روی اینجا کلیک کنید. گابریل آثار […]