نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا

ساخت کاردستی جوجه با کاموا و سیم مفتول

ساخت کاردستی جوجه با کاموا و سیم مفتول در این بخش میخواهیم به ساخت کاردستی جوجه با کاموا و سیم مفتول در کاردستی سرا بپردازیم. در دنیای صنعتی امروز ، نقش و اهمیت صنایع دستی،معرفی آثار هنری و دستی به عنوان یک هنر اصیل و بومی ایرانی از جنبه های مختلف برای تمامی افراد مشخص […]